Åtgärdsprogram för flodkräfta

Sveriges enda naturligt förekommande sötvattenslevande storkräfta, flodkräftan (Astacus astacus), är klassad som akut hotad enligt Artdatabankens rödlista. Länsstyrelsen har uppdaterat länets förvaltningsplan för flodkräfta utifrån dagens kunskap om var arten finns. Vi försöker nu tillsammans med fiskerättsägare och fiskearrendatorer att rädda de flodkräftbestånd som finns kvar i Västmanland.
Flodkräfta i närbild

Flodkräftan i Västmanlands län håller på att försvinna. Bara under de senaste 20 åren har bestånden minst halverats. Av cirka 60 sjöar med uppgifter om flodkräfta i länet har vi säkra uppgifter (fångstdata) från 20 sjöar. Dessa sjöar är oftast så kallade "källsjöar" som ligger högst upp i ett avrinningsområde. Bestånden verkar ofta vara glesa.

Kartlägga bestånden

Vi behöver ta reda på mer för att kunna bevara flodkräftan i länet. Vi vill både kartlägga var flodkräftorna finns, hur många de är och vilket ursprung de har (genetiska analyser).

Genom inventeringsfiske tar vi reda på om det finns flodkräfta i en viss sjö. Då lägger man ut kräftburar på de bästa kräftplatserna i en sjö.

Om vi redan vet att det finns flodkräfta vill vi veta hur starkt beståndet är. Då genomför vi kvantitativa provfisken som ger en bild av hela sjöns bestånd. Om ett bestånd visar sig vara svagt vill vi i nästa steg ta reda på vad det kan bero på för att kunna vidta åtgärder för att stärka beståndet. Exempel på problem kan vara: brist på bohålor och gömslen, igenslammade bottnar, reglering av vattennivåer, försurning och övergödning.

Under sommaren 2017 kommer Länsstyrelsen att utföra en hel del kräftprovfisken. Kontakta Viktoria Karlsson om du vill veta mer.

Kräftpest - det största hotet

Kräftpesten sprids med hjälp av pestsporer i vatten och dödar de flodkräftor som blir infekterade. Signalkräftan är bärare av pesten, men insjuknar sällan. Den utgör därmed det största hotet mot våra inhemska flodkräftor. Störst risk utgör olagliga utplanteringar av signalkräfta eller att man av okunskap sumpar levande signalkräftor i sin sjö i samband med kräftkalas.

Kräftpesten kan även spridas på andra sätt, till exempel genom båtar och redskap som varit i pestsmittade sjöar och därefter flyttas till flodkräftsjöar. Man kan vidta försiktighetsåtgärder, till exempel torka redskap och båtar, för att undvika dessa spridningsrisker.

Läs mer på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats om kräftpest och hur du undviker att sprida den.

Totalt utsättningsstopp för signalkräfta

Sedan 3 augusti 2016 är det totalt utsättningsstopp av signalkräfta i hela landet. Det gäller även förstärkningsutsättningar i befintliga signalkräftvatten.

Läs mer om de nya reglerna och vad som gäller hantering av signalkräfta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Lär dig se skillnad på flodkräfta och signalkräfta

Det finns några enkla knep att se skillnad på våra sötvattenskräftor. Exempelvis har signalkräftan en vit vårta vid tumgreppet, något som flodkräftan saknar.

Flodkräfta hane

Flodkräfta

  • En rad med små taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld (A). Känn med fingret!
  • Mörka, enfärgade klor med mörkt "tumgrepp", ofta med en signalröd vårta (B).
  • Långa, mandelformade klor med riklig förekomst av vårtor och taggiga utskott.
  • Huvud och ryggsköld mörka, ofta svartaktiga, med vårtor och taggiga utskott.
Signalkräfta hane

Signalkräfta

 • Inga taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld (A). Känn med fingret!
 • Klorna ofta ljusare på undersidan. Vit vårta i "tumgreppet", oftast omgiven av en stor vit-turkos fläck (B).
 • Breda, "muskulösa" klor vars yta är slätare med insänkta porer.
 • Huvud och ryggsköld släta med insänkta porer. Oftast tydligt brun färgton.

 

Vad kan du göra?

 • Sprid inte levande eller döda signalkräftor
 • Var försiktig när du rör dig mellan vatten (torka redskap, båt mm)
 • Kontakta Länsstyrelsen om du hittar levande eller döda kräftor
 • Döda flodkräftor bör skickas på kräftpestanalys. Lägg dem omgående i T-röd eller i frysen innan du kontaktar Länsstyrelsen.
 • Lär dig mer om kräftor genom till exempel "Kräftmytkrossaren" och sprid din kunskap!

Läs mer:

Kräftmytkrossaren (Sveriges lantbruksuniversitet)

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Havs- och vattenmyndigheten godkände 2 juni 2017 en reviderad förvaltningsplan för flodkräfta i Västmanlands län.

Förvaltningsplan för flodkräfta