Djur och växter

Väddnätfjäril

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Naturvårdsverkets information om fridlysta växter och djur

Att tänka på i ett naturreservat

Inom naturreservaten kan särskilda föreskrifter rörande blomplockning och insamling av insekter finnas. Information om vad som gäller finns på skyltar vid reservaten och på varje reservats webbsida.

Artskydd och konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES)

Genom krav på tillstånd och intyg och kontroll arbetar flera myndigheter för att skydda arter som hotas internationellt. Reglerna gäller för såväl levande som döda djur och växter och hela, delar eller preparat av dessa.

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder.

Tipsa oss om brott i naturen

Rapportera dina observationer av växter, djur och svampar i Artportalen!