Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområden är det därför förbjudet att till exempel uppföra nya byggnader och utföra grävningsarbeten. För vissa områden och åtgärder gäller dock undantag från förbuden.
Ulvö hamn

Generellt strandskydd

Strandskyddet är en generell bestämmelse som omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga både på land och ute i vattnet. Även bäckar, småvatten och anlagda vatten omfattas av skyddet.

Förbud inom strandskyddsområde

För att uppfylla strandskyddets syften är det viktigt att nybyggnationer och annan exploatering inom strandskyddsområden sker mycket restriktivt. Inom strandskyddsområde är det därför förbjudet att:

  • Uppföra ny byggnad.
  • Ändra byggnader och byggnaders användning eller utföra anordningar, om det hindrar allmänheten från att beträda ett område den annars skulle haft tillträde till.
  • Utföra grävningsarbeten eller förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar.
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Undantag från förbud

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder. Det innebär att sådana åtgärder kan utföras utan dispens inom 15 meter från en huvudbyggnad, men inte närmare strandlinjen än 25 meter. Undantaget för kompletteringsåtgärder gäller också då det finns en beslutad tomtplatsavgränsning. 

Förbudet omfattar inte heller byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Inom områden med stadsplaner, byggnadsplaner eller detaljplaner har strandskyddet också ofta tagits bort.

Länsstyrelsens beslut om undantag från strandskydd

 

Gränser för strandskydd
Nyheter från Strandskyddsdelegationen

 Kontakta oss

För frågor gällande strandskydd i skyddade områden

Per Lissjos
Miljöhandläggare  
0611-349165, 070-1912248
per.lissjos@lansstyrelsen.se

Katarina Zeipel
Miljöhandläggare 
0611-349278                      katarina.zeipel@lansstyrelsen.se

Martin Löfdal
Miljöhandläggare
0611-349108, 072-7024831
martin.lofdal@lansstyrelsen.se

För frågor gällande granskning av kommunala strandskyddsdispenser

Planhandläggarna >>

Dokumentation

 Strandskyddsdelegationens webbutbildningar

Strandskydd (för allmänheten) >>

Förklarar strandskyddsreglerna och deras syfte på ett lättillgängligt sätt.

Strandskyddslagstiftning (för tjänstemän) >>

Ett komplement till handledningar och ett bra redskap för kompetensutveckling.

 Mer information om strandskydd och bestämmelser