Life to ad(d)mire (avslutat projekt)

Projektet Life to ad(d)mire har mellan 2010-2015 återställt 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker inom Natura 2000-objekt i 7 län från Skåne i söder till Jämtland i norr.
Flygbild över Stensjöflon

Life to ad(d)mire har medfinansierats av LIFE +, EUs miljöfond. Projektet har drivits av 7 länsstyrelser mellan 2010-2015. Inom projektet har 35 Natura 2000 objekt restaurerats. De restaurerade objekten är utdikade våtmarker och övergivna hävdade våtmarker exempelvis slåttermyrar. Projektet har finansierats till 50 % genom bidrag från EU-fonden LIFE+ och till resterande del av Naturvårdsverket och de sju länsstyrelserna.

Samarbete mellan flera län

Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. Respektive länsstyrelse finner ni under projektlänens områden i vänsterspalten.

Kartbild över projektområdena

Projektets mål

Målet för projektet har varit att restaurera 3 581 hektar våtmarker med en positiv påverkan på omgivande 40 430 hektar. Restaureringarna har skett genom pluggning, röjning av vegetation och förberedelse för slåtter. 

Projektets syfte

Dikena genom våtmarkerna påverkar vattenbalansen negativt. När vattennivåerna i våtmarkerna sjunker kan vegetation som t.ex. björksly börja växa på den annars blöta marken. De flesta av dikena som restaurerats är grävda tidigt 1900-tal. Om dikena inte läggs igen fortsätter de att dränera markerna och torka ut dessa värdefulla miljöer.  

Våtmarker är viktiga för många arter, så mycket som 15% eller 563 av Sveriges hotade arter är beroende av våtmarker för sin överlevnad. Den historiska användningen av våtmarker har påverkat dagens utformning av landskapet. 25 % av våtmarkerna har försvunnit (M. Löfroth, 2001).

Våtmarkerna har påverkats av jordbruk genom avvattnade diken, försvinnande slåtter och ökad övergödning i södra Sverige. I norra Sverige har våtmarker påverkats av skogsbruket genom avvattnade diken.

 

Life to ad(d)mire-logga

Life logotyp

Life är EUs miljöfond. Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. Life to ad(d)mire är ett Life nature projekt, alla objekt ingår i Natura 2000.

Natura 2000 logotyp

Natura 2000 är ett nätverk för EU´s mest skyddsvärda arter och naturtyper. Syftet med nätverket är att skydda mångfalden av naturtyper och arter i Europa.