Nu är björnarna räknade

Resultaten av björnspillningsinventeringen som genomfördes i Västernorrlands och Jämtlands län 2015 är nu klara. Populationsberäkningar av DNA-resultaten visar att det fanns totalt 1179 björnar i de båda länen hösten 2015.

​Inventeringen som genomfördes hösten 2015 var en mycket väl genomförd inventering. 
– Den bästa hittills, säger Jonas Kindberg. Han är forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU och har gjort beräkningarna av björnstammens storlek i länen.

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU. Ca 2 700 personer skickade in totalt 5 900 spillningsprover under inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 80 % av proverna innehöll DNA från björn.

Länsstyrelserna och Viltskadecenter är mycket nöjda med insamlingsarbetet.
– Det stora antalet insamlade spillningsprover med hög kvalitet ger ett mycket bra underlag för beräkningen av antalet individer, menar Jonas Kindberg vidare.

Från de könsbestämda individerna beräknades populationen i båda länen till 1179 björnar, fördelade på 684 honor och 495 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen, vilket betyder att populationsuppskattningen i respektive län är något hög och därför inte ska läggas samman.

Fler björnar än förväntat

Jämtland har sedan en tid tillbaka haft två kärnområden med reproduktion av björn inom länet, medan Västernorrland ligger i en zon där björn etablerat sig senare. Det är inte enbart förvaltningen i de egna länen som påverkar björnstammens storlek och sammansättning, utan också vad som händer i angränsande län. För att se att utvecklingen ligger i linje med förvaltningsmålen är det viktigt att göra inventeringar med jämna mellanrum.

Ökningen av björnstammen i Västernorrland beror förmodligen främst på att andelen könsmogna honor ökat kraftigt de senaste åren och bidragit med en högre tillväxt än förvaltningen varit medveten om. Inom länet visar också inventeringen att det är aningen fler honor än hannar i björnstammen. Det var 11 år sedan man gjorde en liknande inventering i Västernorrlands län. Det blir då av naturliga skäl svårt att mellan åren uppskatta stammen noggrannare, särskilt när andelen könsmogna honor under årens lopp har ökat. Den björnobsinventering som årligen görs av jägarkåren har under en följd av år, förutom de två senaste åren, också legat på en relativt stabil nivå.

Vad innebär detta för länets björnförvaltning?

I länets förvaltningsplan för björn har målet varit att hålla en björnstam inom intervallet 180-220 björnar. När björnspillningsinventeringen omräknat för Västernorrlands del visar att vi har mellan 350-360 björnar finns det givetvis anledning att se över den målsättningen. En viktig aspekt när man ser över målen är att ta hänsyn till skadeutvecklingen i länet. Hittills har skadenivåerna när det gäller björn varit på en relativt sett låg nivå. Länsstyrelsen Västernorrlands inriktning kommer i vart fall vara att bromsa den ökningstakt som varit de senaste åren. Det kommer att innebära en ökad tilldelning inför höstens björnjakt och även några år framåt. Hur stor den tilldelningen kommer att vara är i dagsläget för tidigt att svara på.      

Varför dröjde resultatet?

Det har tagit lång tid att få fram själva resultaten från inventeringen. Orsaken till fördröjningen är en kombination av olika faktorer, framför allt dessa: 

  • Det blev oväntat många prover som behövde analyseras (närmare 6000 istället för 4000), varför analysperioden blev längre än planerat.
  • Under arbetet behövde labbet förbättra och utveckla en del av sin metodik.
  • För att kunna jämföra resultat från olika år och laboratorier behövde labbet kalibrera sina metoder med tidigare labb. Detta gjordes i ett tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket.
  • Analysresultaten behövde även jämföras med två befintliga björndatabaser för att identifiera tidigare hittade individer, vilket blev mer omfattande och långdraget än förväntat.
  • Ovanstående förseningar medförde att forskarna behövde hitta nya tider för att kunna genomföra de slutliga beräkningarna.

Mer information

Björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015 (Rapport 2017-2 från Skandinaviska björnprojektet, Jonas Kindberg och Jon E Swenson), länk till rapport i PDF-format

> Länk till information om om analysresultat för varje enskilt prov Rovbase.se

> Direktlänk till alla prover från Jämtland och Västernorrland 2015

> Bjornspillningsinventering.se

Kontakter i länen

  • Lars Wiklund, Länsstyrelsen Västernorrland, 073-274 13 78
  • Nicklas Jönsson, Länsstyrelsen Jämtland 010-225 33 30

Björnspillning 2015 Inkomna prover

(klicka på bilden för att få en större bild)

 

Björnspillning 2015 Identifierade individer

(klicka på bilden för att se en större bild)