Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA-bidraget kan endast sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Hur söker man LOVA-bidrag?

Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet är tänkt att genomföras. Medel kan sökas för att täcka högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna. Sista ansökningsdag för 2018 års projekt är 31 januari 2018.  

Blanketter för ansökan och slutrapportering finns hos Havs- och Vattenmyndigheten.  

Vilken typ av åtgärd kan få LOVA-bidrag?

 LOVA-bidrag kan ges till:

  • Åtgärder som minskar utsläppen av kväve och fosfor från jord- och skogsbruk, enskilda avlopp och reningsverk med mera.   
  • Planering av åtgärder som minskar fosfor- och kvävebelastningen. Rådgivning till fastighetsägare kan vara stödberättigande om den beräknas leda till åtgärder som minskar utsläppen av kväve och fosfor.
  • Åtgärder för hantering av fritidsbåtbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.  
  • Skötselkostnader för en åtgärd under en begränsad tid kan ingå i ett LOVA-projekt. Utbildning av kommunal personal är däremot inte stödberättigande.  

Vad kan man inte få LOVA-pengar för?

  • LOVA-förordningen (2009:381) har ändrats, framför allt i 2§. Enligt ändringen, som gäller från den 1 oktober 2014, kan LOVA-bidrag inte längre beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.
  • Åtgärder som redan har påbörjats kan inte få bidrag. Planeringen av en åtgärd som endast genomförs om bidrag beviljas kan påbörjas innan bidragsbeslut.
  • Informationsinsatser är inte i sig stödberättigande. Däremot bör informationsinsatser ingå i projektet.
  •  Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning kan inte få LOVA-bidrag.    

Regeringen beslutade 2009 om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen.

 Behövs det tillstånd?

Tänk på att projektet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt andra lagstiftningar innan de planerade åtgärderna påbörjas, till exempel anmälan om vattenverksamhet, marklov eller strandskyddsdispens.