Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. LOVA-medel kommer även i och med den nya förordningen att kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.  

Hur söker man LOVA-bidrag?

Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet är tänkt att genomföras. Medel kan sökas för att täcka högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärder avseende internbelastning och högst 80 % för övriga åtgärder enligt förordningen. Sista ansökningsdag för 2018 års projekt är 1 februari 2018. 

Blanketter för ansökan och slutrapportering finns hos Havs- och Vattenmyndigheten.  

Vilken typ av åtgärd kan få LOVA-bidrag?

LOVA-bidrag kan enligt den nya förordningen ges till:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
  • Skötselkostnader för en åtgärd under en begränsad tid kan ingå i ett LOVA-projekt. Utbildning av kommunal personal är däremot inte stödberättigande.  

Vad kan man inte få LOVA-pengar för?

  • Från den 1 oktober 2014 kan LOVA-bidrag inte längre beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.
  • Åtgärder som redan har påbörjats kan inte få bidrag. Planeringen av en åtgärd som endast genomförs om bidrag beviljas kan påbörjas innan bidragsbeslut.
  • Informationsinsatser är inte i sig stödberättigande. Däremot bör informationsinsatser ingå i projektet.
  • Åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning kan inte få LOVA-bidrag.    

Regeringen beslutade 2009 om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Syftet är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen.

 Behövs det tillstånd?

Tänk på att projektet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt andra lagstiftningar innan de planerade åtgärderna påbörjas, till exempel anmälan om vattenverksamhet, marklov eller strandskyddsdispens.