Bidrag till kommunala och lokala naturvårdsprojekt - LONA

LONA ger möjlighet för kommuner och föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Projekt och åtgärder kan vara av olika slag, exempelvis satsningar på friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Lokala naturvårdsbidrag ska gynna lokalt engagemang utan vinstintresse och kan bara sökas av kommuner, men andra aktörer kan driva projekten eller medverka.
LONA logotyp

LONA-bidraget infördes redan 2004 och alla kommuner i länet har eller har haft naturvårdsprojekt. Nästa ansökningstidpunkt är 1 december 2017.

Ansökan görs i naturvårdsverkets register för LONA och skickas även in av kommunen som underskrivet original på papper och/eller digitalt. I LONA-registret hittar du även de senaste årens LONA-projekt.

Du som har en idé om ett projekt som skulle passa för LONA-bidrag - kontakta din kommun. Det är bara kommuner som kan söka. Du hittar namn och telefonnummer till kontaktpersoner via länken till vänster.

Om du vill länka till den här sidan så kan du använda den korta adressen www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/lona.

Goda exempel

På Naturvårdsverkets webbplats om LONA finns broschyrer om satsningen och en databas där projekt finns registrerade (länk till höger).

Det har också gjorts flera utvärderingar som visar att satsningen på ett bra sätt skapat lokalt engagemang för naturvård och friluftsliv. Satsningen har också bidragit till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljökvalitetsmålen.

LONA 2017 i Västernorrland

Länsstyrelsen har i februari-mars 2017 beviljat LONA-bidrag till fem nya projekt. Härnösands kommun får bidrag till projekten Fladdermöss i Härnösand och Lövuddens naturområde. I Sundsvalls kommun beviljas stöd till projektet Naturstigar i Sillre och Sandris. Örnsköldsviks kommun får bidrag till projektet Fäbodleden Nätra fjällskog och Sollefteå kommun till projektet Friluftsliv i Sollefteå.

I maj togs beslut för projektet Stig/ledinventering i Sundsvalls kommun.

Länk till respektive beslut hittar du till höger.

LONA 2016 i Västernorrland

Länsstyrelsen har i februari 2016 beslutat om LONA-bidrag till tre projekt. Örnsköldsviks kommun får bidrag till projekten Skötselplan för floran i riksintresset Brynge och Gullviks inspirationsskog. Sundsvalls kommun får bidrag till projektet Förstudie inför projekt om bevarande av norra Alnöns värdefulla natur.

Länkar till dessa beslut finns till höger.

LONA 2015

Länsstyrelsen har i februari 2015 beslutat om LONA-bidrag till sex projekt. Örnsköldsviks kommun får bidrag till projekten Smoltutvandring i Moälvssystemet, Artedi 2 samt Kåtan i Locksta. Sundsvalls kommun får bidrag till projekten Information för Norra stadsbergets naturreservat, Upprustning av Bredsandsbäcken, del 2 samt Rent från skräp.

Länkar till respektive beslut finns till höger.

LONA 2014

Länsstyrelsen har i februari 2014 beslutat om LONA-bidrag till sju projekt. Ånge kommun får bidrag till projektet Fågeltorn med trädäck vid Naturum Ånge i Borgsjö. Timrå kommun får bidrag till projektet Utökning av Åstöns naturreservat. Sundsvalls kommun får bidrag till projektet Upprustning av Bredsandsbäcken. Sollefteå kommun får bidrag till projektet Restaureringsåtgärder i Sandsbäcken.

Tre projekt i Örnsköldsviks kommun får också bidrag och det är Framtagande av förslag till beslut för bildande av naturreservat på Herrgårdsudden, Anpassning Lomsjöns badplats och Tillgängliggöra natur och friluftsliv för nya invånare i Örnsköldsvik.

Till höger finns länkar till respektive beslut.

LONA 2013

Länsstyrelsen har i februari 2013 beslutat om LONA-bidrag till fem projekt. Härnösands kommun får bidrag till projektet HittaUt.nu 2013. Sundsvalls kommun får bidrag till projektet Naturvårdsplan för Sundsvalls kommun. Tre projekt i Örnsköldsviks kommun får också bidrag och det är Artedi, Kunskap och känsla i närnatur och Anpassad fiskeplats Höglandssjön. Till höger finns länkar till respektive beslut.

LONA 2012

Länsstyrelsen har i maj 2012 beslutat om LONA-bidrag till fyra projekt. Sundsvalls kommun får bidrag till projektet Friluftsplan Sundsvall. Sollefteå kommun får bidrag till projektet Remsleberget. Örnsköldsviks kommun får bidrag till två projekt, Friluftsplan för Örnsköldsvik samt Naturinventering Herrgårdsudden och vattenområdet vid Ögeltjärn. I juni togs beslut för projektet Sälstens naturområde i Härnösands kommun. Till höger hittar du länkar till respektive bidragsbeslut.

LONA 2011

Länsstyrelsen Västernorrland fattade i maj 2011 beslut om bidrag till sex kommunala naturvårdsprojekt i tre kommuner. Örnsköldsviks kommun får bidrag till projekten Örnsköldsviks naturråd och Friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Sollefteå kommun får bidrag till projektet Strandinventering av fyra sjöar och Sundsvalls kommun för projekten Naturutbildning för kommunikatörer, Restaurering av fågelsjön Mingen del 2, Friställning av hasselbestånd på Döviksberget samt Naturutbildning för kommunikatörer.

Till höger hittar du länkar till respektive bidragsbeslut.

Rafnasil - LONA-projekt i niplandskap i Ramsele.

LONA 2010 i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland fattade 2010 beslut om bidrag till nio kommunala naturvårdsprojekt i fem kommuner. Naturen som klassrum, Sundsvalls natur- och friluftsråd, Närliggande skog - en resurs för barn och Naturlig integration är de fyra projekten i Sundsvalls kommun. I Ånge kommun heter projektet Integrering av ensamkommande flyktingbarn i Ånges natur och i Timrå Fiska med alla. Örnsköldsviks kommun får bidrag till projekten Urskogsleden och Friluftsguide i Örnsköldsviks kommun och i Härnösand får projektet Naturguide för Härnösands kommun bidrag.

Till höger hittar du länkar till respektive bidragsbeslut samt till de projekt i länet som fick bidrag i den tidigare omgången 2004-2007.