Överförmyndare

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarna i sitt län. Det innebär att vi med jämna mellanrum gör inspektioner hos dem, men vi kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som ser till att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Överförmyndaren ska särskilt se till att personens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt som ger en rimlig avkastning. Överför­myndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om barns tillgångar på ett säkert sätt till dess att barnet blir myndigt.

Bestämmelserna om överförmyndarnas verksamhet finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Uppdraget att förbättra tillsynen

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län ett gemensamt uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.

I uppdraget ingår att ta ställning till hur länsstyrelsernas granskning av överförmyndarna kan utvecklas och få bättre genomslag. Länsstyrelserna ska också utveckla kunskapsöverföringen till överförmyndarna och arbeta förebyggande.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 september 2017 och ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting.

 

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.