Mänskliga rättigheter

" "

Länsstyrelsen är en viktig aktör när det gäller att fullfölja regeringens mål för mänskliga rättigheter.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på all offentlig verksamhet. Därför är det viktigt att alla våra medarbetare har verktyg och goda kunskaper inom detta område.

Mänskliga rättigheter ska finnas med i såväl ärendehandläggning och beslutsfattande som rådgivning och tillsyn. Vi har också ett viktigt uppdrag att uppmärksamma kommuner och andra aktörer i länet på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

På tal om mänskliga rättigheter

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. Det handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, om bostadssituationen, om delaktighet i samhällslivet och om skyddet mot hatbrott eller andra grova övergrepp.

På tal om mänskliga rättigheter

Gemensam handlingsplan för alla länsstyrelser

Regeringen har satt upp nationella mål för arbetet med mänskliga rättigheter, och som en del i detta arbete tog Sveriges samtliga 21 länsstyrelser fram en gemensam handlingsplan.

Handlingsplanens mål är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra all verksamhet i länsstyrelserna och skapa ett gemensamt förhållningssätt.

Länsstyrelserna har sammanställt erfarenheter av ett drygt decenniums arbete med mänskliga rättigheter. Rapporten beskriver länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter utifrån den gemensamma handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter. Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag för länsstyrelsens medarbetare och ett avstamp för fortsatt utvecklingsarbete.

> Länsstyrelsens arbete med Mänskliga Rättigheter 2004-2013

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. Deklarationen innehåller inte bara rättigheter utan även skyldigheter som vi medborgare har gentemot samhället.

Idag finns det ett stort antal konventioner om mänskliga rättigheter inom ett flertal områden. De två mest centrala är konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

För att alla ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda måste staten på olika sätt leva upp till sina skyldigheter enligt konventionerna. Staten är bland annat skyldig att:

  • följa och respektera rättigheterna
  • skydda sina medborgare stifta lagar och
  • avsätta budget som gör att rättigheterna kan uppfyllas
 

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

   

Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).

 

 

 

En kort film från Amnesty om rättigheter och skyldigheter. Passar bra för lärare att visa i klassrummet.

 Relaterad information

>Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering.

>Justitieombudsmannen (JO)

JO kontrollerar att myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet.

>Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Ett verktyg för att främja kunskapsspridning om de mänskliga rättigheterna och vad regeringen gör nationellt och internationellt.

>Fonden för mänskliga rättigheter

MR-fonden samarbetar med människorättsorganisationer nationellt och internationellt för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna.

>Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet som, med utgångspunkt i Förintelsen, arbetar för att främja demokrati, tolerans och människors lika värde.

>Amnesty

Amnesty är en global rörelse som kämpar för mänskliga rättigheter, försöker förbättra människors villkor och hjälper dem som drabbas av övergrepp, diskriminering och tortyr.

>Minoritet.se 

Kunskap och information om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

>Sveriges kommuner och landsting (SKL)

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner för att bedriva ett mer systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter.

>Vad är mänskliga rättigheter? (Lätt svenska)

Enkel och lättläst information om mänskliga rättigheter.

>FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Här kan du läsa de grundläggande mänskliga rättigheterna och alla artiklar.

>FN:s arbete med mänskliga rättigheter

FN-förbundet arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning till beslutsfattare, journalister, organisationer, skolor och medlemmar.