Integration

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Nytt samordningsansvar för asylsökande

Under hösten 2016 kommer länsstyrelserna bygga upp samordnande insatser för asylsökande och personer i anläggningsboende (ABO). Syftet är att främja kunskaper i svenska och påskynda etableringsprocessen samt göra väntetiden under asylprövningen mer meningsfull.

 
 
 

​Samordning av insatser utifrån lokala och regionala förutsättningar

Idag befinner sig många människor på anläggningsboenden i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Ovisshet och sysslolöshet kan medföra oro, frustration, ohälsa och försämrade förutsättningar för etablering. För att tillgodose varierade behov av tidiga insatser behövs en flexibel organisering utifrån regionala förutsättningar. Länsstyrelserna får en samordningsfunktion för tidiga insatser som säkerställer en nationell överblick samt en god regional förankring och närvaro.

Digitalt språkinlärningsverktyg ska stärka kunskaperna i svenska

Ett digitalt språkinlärningsverktyg kommer även att tas fram, med syfte att stärka kunskaperna i svenska. Det kommer finnas lättillgängligt för asylsökande via samhällsportalen www.informationsverige.se och rikta sig till de fem största språkgrupperna av asylsökande.

Migrationsverkets uppdrag med organiserad sysselsättning förändras

Från och med januari 2017 upphör Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande svenskundervisning och sysselsättning under asyltiden. Migrationsverket ska istället utföra informationsinsatser om exempelvis asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och regler.

 

 Länsstyrelsernas gemensamma webbplats inom integration

informationsverige.se-logga 

Här hittar du som är ny i Sverige snabbt och enkelt information om det svenska samhället.

Allt du behöver veta, på flera olika språk!