Föräldrastöd

Länsstyrelserna ska under 2014-2017 stötta kommuner, landsting och andra aktörer att utveckla ett föräldrastöd riktat till föräldrar med barn i tonåren. Uppdraget har sin grund i regeringens satsning "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla". Viktiga utgångspunkter i arbetet är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Syfte

Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Strategin är tänkt att inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Den ska också vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

Mål

Det övergripande målet med "Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla" är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år. Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.

Struktur för arbetet

Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar med tonårsbarn i länets kommuner. Länsstyrelsen ska under de kommande åren i samverkan med kommuner, landsting och andra aktörer medverka till uppbyggnaden av en regional struktur för arbetet. Länsstyrelsen ser att uppdraget kan komma att innebära;

  • Stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete. 
  • Implementering av "Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla" på regional och lokal nivå.
  • Utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov.
  • Stimulera till utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt.
  • Arrangera utbildning och kompetensutveckling i länet.

Innehållet i Länsstyrelsens stöd kommer att utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Kunskapssammanställningen ”Föräldrastöd & Tonåringar – Rapport till Länsstyrelserna”

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram denna kunskapssammanställning av forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar.

Sammanställningen ska bidra med kunskap till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå i arbetet med att påbörja eller utveckla kunskapsbaserade insatser i det föräldrastödjande arbetet.  

> Läs rapporten Föräldrastöd & Tonåringar

Den här filmen är producerad av Sundsvalls kommun som en inspiration för andra kommuner. Vill du använda filmen i marknadsföringssyfte, kontakta föräldrastödssamordnare Helena Ringström: helena.ringstrom@sundsvall.se