ANDT-samordning

Länssamordnaren har en nyckelroll i det förebyggande arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena (ANDT).

Länssamordnarens roll är att:

  • Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet
  • Fungera som en länk mellan lokal, regional och nationell nivå
  • Bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur genom samverkan
  • Utveckla nätverk för kommunala samordnare/samordningsfunktioner
  • Fungera som en motor i förbättringsarbetet genom kunskapsförmedling till kommunsamordnare, beslutsfattare och andra nyckelpersoner
  • Sprida framgångsrika metoder med forskningsstöd
  • Utveckla samarbete med civila samhället
  • Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget
  • Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet

 

​Exempel på arbete mot langning