Alkohol och tobakstillsyn

Tillsynen av serveringsställen för alkoholdrycker och försäljningsställen för tobaksvaror ligger primärt hos kommunen och polismyndigheten. Kommunen ansvarar även för tillsyn över rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Alkoholservering

Hur och var alkohol får serveras i Sverige regleras i alkohollagen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning vilken syftar till att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig.  

Tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl samt andra jästa alkoholdrycker meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget. Har du frågor om hur du ska söka tillstånd och vilka krav som ställs så kan du vända dig till kommunens alkoholhandläggare. Den direkta tillsynen över försäljningsställen ansvarar kommunen tillsammans med polismyndigheten för.  

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Försäljning av folköl och tobaksvaror

Kommunen och polismyndigheten har det primära tillsynsansvaret när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i tobakslagen. Den som ska sälja tobak och/eller folköl måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. Kommunen kontrollerar i sin tillsyn bland annat att försäljning inte sker till minderåriga, att handlaren har och använder ett egenkontrollprogram, viss marknadsföring och att tobaken har rätt varningstext.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret över de områden där kommunerna har den lokala tillsynen. Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.  

Rökfria miljöer

Rökning är förbjuden i vissa lokaler och miljöer enligt 2 § i tobakslagen. Bland annat är det förbjudet att röka i lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamhet samt på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Kommunen har ansvar för denna tillsyn.            

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

 

 

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet

 

Nationella bedömningskriterierför kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet     Nationella bedömningskriterierför kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom tobaksområdet

 Inom alkoholområdet             Inom tobaksområdet

 Content Editor

 

 Tobakshandboken - myndigheter, verktyg och befogenheter

Tobakshandboken - myndigheter, verktyg och befogenheter

 Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering 

 Egenkontroll - Alkoholservering särskilda boenden

Alkoholservering särskilda boenden

 Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete

Utbildningsmaterial - Alkohollagen   Utbildningsmaterial - Tobakslagen

    Alkohol            Tobak