Biodling

Vissa skadegörare på bin är så allvarliga att bekämpningen av dem regleras i lag. De sjukdomar på bin som omfattas av svensk lagstiftning är amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster.

​Anmäl uppställningsplats för bin

Alla uppställningsplatser för bin ska anmälas till länsstyrelsen. Anmälan gör du vart tredje år och 2018 är nästa år som du måste anmäla uppställningsplats.

Tagit över eller startat ny biodling?

Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas. 

> Läs mer och skicka anmälan här.

Kontakta tillsynspersoner vid försäljning, bisjukdom eller flytt

Ta alltid kontakt med en bitillsynsperson innan du flyttar dina bisamhällen till annan plats, om du tänker sälja bin eller om du misstänker att dina bin är smittade.

Du är skyldig att kontakta bitillsynspersonen i ditt område i dessa fall, så att hen kan besikta din biodling. Tänk på att en besiktning tar två veckor, så kontakta din tillsynsperson i god tid innan flytten.

> Bitillsynspersoner i Västernorrland och Jämtland

Jordbruksverkets och länsstyrelsens roll

Jordbruksverket ansvarar för att förhindra spridningen av Amerikansk yngelröta, Varroakvalster och Trakékvalster bland honungsbiet.

Länsstyrelsen utser speciellt utbildade biodlare till bitillsynspersoner som gör besiktningar i bisamhällen. Påträffas någon av de tre skadegörarna rapporteras de in till Jordbruksverket som sammanställer och kartlägger förekomsten. Länsstyrelsens roll är att utse och administrera bitillsynspersoner. Länsstyrelsen Västernorrland administrerar bitillsynen både i Jämtlands och Västernorrlands län.