Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning.

Du som skogsägare kan nu föreslå områden i din skog med höga naturvärden som du vill skydda.
" "

Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap. Tillsammans gör vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås.

Har din skog höga naturvärden?

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som du anser vara lämplig för din mark.  

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • Många gamla träd, storvuxna träd eller små, senvuxna träd
  • Stor variation i trädslag, ålder och storlek på träden
  • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus
  • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd
  • Träd med håligheter
  • Spår av brand i marken eller på stubbar och träd
  • Områden som aldrig kalavverkats
  • Inslag av lövträd som asp, sälg och björk i barrskogen.

Skogsmiljöer i Västernorrland

I Västernorrlands län finns många olika skogsmiljöer där man kan hitta en eller flera av dessa värdefulla strukturer. Gammelskogar, sandtallskogar, bergbranter (så kallade sydväxtberg), ravinmiljöer, näringsrika granskogar, skogar vid vatten, myrmosaiker, lövrika skogar och brandpräglade skogar är exempel på miljöer som ofta är skyddsvärda.

Även strandskogar intill värdefulla vatten kan ofta vara skyddsvärda miljöer, till exempel skog längs med ett vattendrag med flodpärlmusslebestånd.

Intresseanmälan om formellt skydd av skog

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

> Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning

Där finns också en blankett för intresseanmälan som skickas till Skogsstyrelsen om det anmälda området är mindre än 20 hektar och till länsstyrelsen om det är större än 20 hektar.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen väljer ut områden för skydd utifrån den kunskap om vilka värden som finns.

Tips på områden att skydda bedöms i enlighet med den strategi för områdesskydd som Skogsstyrelsen har gemensam med länsstyrelsen.

> Strategi för formellt skydd av skog i Västernorrlands län