Skötsel och förvaltning av skyddade områden

Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning av länets statligt skyddade naturområden så som Skuleskogens nationalpark, naturreservat, Natura 2000- och fågelskyddsområden. Arbetet syftar till att bevara och stärka naturmiljöer och arter samt att göra en del av områdena tillgängliga för allmänheten.

Värna Vårda Visa  

Programmet är en avsiktsförklaring för hur länsstyrelsen avser arbeta med att förvalta och sköta naturskyddade områden de kommande tio åren och vilka prioriteringar som gäller. Länk till Värna Vårda Visa-programmet hittar du till höger.  

 

Beslut och skötselplan

Varje naturreservat har ett beslut och skötselplan. I beslutet finns specifika föreskrifter kopplat till syftet med reservatet. Skötselplanen anger på vilket sätt området skall förvaltas och skötas för att naturmiljön ska bevaras och utvecklas samt på vilket sätt området ska göras tillgängligt för besökare. Varje reservats beslut och skötselplan finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida under Skyddad natur (länk till höger) och det finns även en direktlänk från respektive reservat här på hemsidan.  

 

Naturtypsskötsel  

Vissa av länets skogsreservat, som innehåller tallskogar, sköts genom kontrollerade naturvårdsbränningar. För att upprätthålla artrikedomen i ängs- och betesmarker genomförs slåtter och betesdrift i ett flertal reservat. Vi genomför också åtgärder i vattendrag och på myrar för att förbättra och återskapa normala hydrologiska förhållanden i syfte att gynna hotade arter och naturmiljöer.  

Friluftsliv och tillgänglighet

För några besöksintensiva reservat genomförs omfattande åtgärder för att göra områdena mer tillgängliga för allmänheten. Vi bygger ramper, rastplatser, entréer och anlägger stigar för att underlätta besöken. I reservaten ser vi till att det finns informationstavlor och i vissa fall foldrar om området. Vi lägger även ut information om alla skyddade områden här på länsstyrelsens hemsida. Här kan du även se bilder från de olika områdena och kartor.

Trysunda gästhamn

Fastighetsförvaltning

På uppdrag av fastighetsägaren sköter och underhåller vi fastigheterna på bland annat Trysunda, Högbonden och Skuleberget. Vi tar hand om vägar, gränser och uppdaterar nyttjanderätter.