Malungsfluggen - stormdrabbat långskäggsberg

Malungsfluggen är en gammal klassisk växtlokal för långskägglav som tidigare är funnen på granar runt hela berget.  Idag finns laven troligen bara kvar i mycket litet antal då reservatet blivit hårt drabbat av stormfällningar. I söder ansluter det stora reservatet Hästmyrberget i Gävleborgs län.
Långskägg (Usnea longissima).

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö som hyser en förekomst av den rödlistade laven långskägg. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelse. Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

2013 drabbades Malungsfluggen av stormen Ivar vilket medförde att mycket med träd blåste omkull.

Skog vid gränsen

Berget utgör ett gränsberg mellan Medelpad och Hälsingland. Skogen på toppen är granskog i åldern 120-200 år. Skogsbeståndet mot norr är tätare och har klenare träd än de som står i ostsluttningen där klimatförhållandet är mer gynnsamt.

I de östra delarna förekommer mycket lågor (omkullfallna träd). På grund av den höga höjden förekommer mycket snöbrottsskador på granarna och många har låg vitalitet.   Inga spår av bränder ses i skogen. Däremot har  plockhuggning förekommit i början av seklet i området och väster om myren Patjamassa finns ett två hektar stort ungskogsbestånd uppkommen efter avverkning för cirka 40 år sedan.

Kärlväxtarter

Fältskiktet i skogen domineras av blåbärsris, linnea och kruståtel. I den frodigare ostsidan av berget finns nordligt lundbräken, skogsbräken, majbräken samt träjon. Utanför reservatet finns också fjällbräken.  

De tre mindre myrarna som finns i reservatet är av typen fattigkärr och här är dominerande arter blåtåtel och ängsull  samt vitmossan.

Vedsvampar

Trots förekomsten av självgallrade lågor saknas de riktigt skyddsvärda och hotade vedsvamparna i området. Bland noterade arter förekommer gränsticka, kötticka, ullticka, tickmussling, granticka och vedticka.


 Fakta Malungsfluggen

Bildades: 1985, utvidgades 2006
Storlek: 30 hektar (138 hektar ansluter i Hästmyrbergets reservat i Gävleborgs län)
Kommun: Sundsvall
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Från E 14 i Matfors kör du över Ljungan mot Lucksta, i Sörfors tar du vägen västerut mot Hassela. I byn Malungen cirka 1,5 kilometer söder om länsgränsen går en skogsbilväg upp till toppen av berget till ett radartorn. Efter ett par kilometer längs denna väg är du inne i Hästmyrbergets naturreservat. Där är vägen bommad så därefter får man fortsätta till fots upp till toppen. Reservatskarta
Service: Informationsskyltar
Koordinater: Infotavla
WGS84 decimal (lat, lon) 62.176461, 16.891007

Malungsfluggen

Get Microsoft Silverlight