Oringsjö - artrik fäbodskog

I Oringsjö verkar tiden ha stannat. Nu och då faller ett träd, men det ändrar inte utseendet på skogen så mycket. Du är välkommen att stanna över natten på fäbodvallen. Stugorna står öppna året om. Kallkälla och toalett finns intill vallen. Passa också på att ta en titt på den mäktiga Oringsjötallen. 
Den mäktiga Oringsjötallen.

 

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö - närmare bestämt en naturskogsmiljö samt de natur- och kulturmiljöer som är knutna till fäboden Mobodarna. Delar av området är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Gammeltallar och grannaturskog

Skogen utgörs till största delen av gran i alla åldrar upp till cirka 260 år. De enstaka tallarna är grova och mellan närmare 300 år gamla. En del av tallarna bär spår av brand, men eftersom det står 200-åriga granar bredvid är det inte troligt att skogen har brunnit under de senaste 200 åren. Granar dör nästan alltid vid en skogsbrand. Det finns gott om torrakor (stående döda träd) och omkullfallna träd. I luckorna efter de fallna träden växer nya granar upp.

Många granar är toppbrutna av snötyngd och blåst. Här trivs mossor, lavar, insekter och svampar som älskar skugga, murknande stammar och långsamma förändringar i miljön. I skogen har  intressanta fynd av sällsynta vedsvampar och insekter gjorts. Skogen har fått vara ifred från avverkningar, men närmare fäboden Mobodarna har husbehovshuggningar skett och skogen betats av boskap.

Lappranunkel.

Naturskogens arter

På lågor av granar hittar du många av naturskogens kännetecken som vedsvamparna gränsticka, rosenticka, ullticka, rynkskinn, lappticka, timmerticka och ostticka. Bland kärlväxter kan bland annat nämnas den lilla gula blomman lappranunkel.

Oringsjö naturreservat hyser en intressant fauna kanske framförallt på insektssidan med många hotade skalbaggsarter. Många av dess skalbaggar är högt specialiserade. En del lever bara på grova granlågor med tjock bark i skogar som är äldre än 200 år och  förskonade från brand.

Större barkplattbagge.
 

I Oringsjö förekommer också en del fågel- och djurarter som hör skogarna till bland annat lavskrika, tjäder, tretåig hackspett och mård. Spår av lodjur ses också här ibland.

Mobodarna

Fäboden Mobodarna ligger sedan utökningen år 2010 inom naturreservatet.  Av de ursprungligen fyra fäbodstugorna återstår idag de två som i början av 1990-talet återuppfördes respektive restaurerades. Stugorna är öppna som raststugor med övernattningsmöjligheter. Dessutom har två mjölkbodar och ett fähus kunnat bevaras. Framför stugorna finns två härdar av sten där vasslen kokades ihop till mese. I Ångermanland kallas dessa för "blanngäla".  

Tidigare var fäbodvallen inhägnad med en gärdsgård för att hålla korna utanför. Rester av lador visar att man slog höet på vallen. Nu har det forna vallområdet öppnats upp igen och kor går nu åter på skogsbete vid Mobodarna.

Enligt John Frödin (1948) är Mobodarna en fäbod av en västlig typ, som i Jämtland, där man hade slåttermark på fäbodvallen. I de östra delarna av Ångermanland gjorde man i regel inte detta. Mobodarnas fäbodvall anlades förmodligen kring sekelskiftet 1800 och återfinns på kartor sen 1812. Fäbodbruket avslutades mest troligt på 1940-talet. Själva vallen var ursprungligen rätt stor och man kunde under slåttern få skörda minst ett tiotal höhässjor. Myrslåtter hade man på den så kallade Landtegen/Landtegsmyran, nordost om fäbodvallen.

I början av 1990-talet återuppstod Mobodarna ur ett förfallet tillstånd tack vare samlade insatser från AMS, länsstyrelsen och kommunen, samt framförallt de 100-tals timmar som seniorerna inom IOGT/NTO i Resele ägnat stugorna i arbetstid. Enskilda och företag i bygden ställde också upp gratis med material och transporter.


 Fakta Oringsjö

Bildades: 1985
Storlek: 129 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: I Näsåker tar kör du norrut mot Grundtjärn och Örnsköldsvik. I Jansjö finns en vägskylt in till reservatet efter vägen österut förbi byn Fängsjön. Kör cirka sju kilometer ta till höger in på en mindre skogsbilväg och fortsätter ytterligare en kilometer.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, raststuga, dass

Oringsjö

Get Microsoft Silverlight