Mo-Långsjön - gammelskog med äldre tallar

Mo-Långsjön naturreservat gränsar i norr till reservatet Oringsjö. Området består av en mosaik med åsar med äldre gran- och tallnaturskog, sumpskogar, mindre myrar, en liten tjärn och en mindre del av Mo-Långsjön.

Ett viktigt syfte med Mo-Långsjöns naturreservat är att återskapa brandpräglad naturskog. Detta innebär att delar av reservatet kommer att naturvårdsbrännas. Dessa bränningar kommer gynna vissa sällsyntare djur och växter.

Gammeltallar och granskog

De torrare partierna domineras av brandpräglad tallnaturskog. Bitvis finns gott om gamla tallar, uppskattningsvis cirka 250 år gamla liksom spridda tallågor, tallhögstubbar och brandstubbar. Någon enstaka tall är betydligt äldre än 250 år.

Under de gamla tallarna växer ofta en generation granar med rik garnlavspåväxt. I söder, liksom längs den västra kanten, finns områden med äldre gran-naturskog. I anslutning till reservatets myrar finns grandominerade sumpskogar med bitvis mycket rik hänglavspåväxt. Området är berört av dimensionsavverkningar men huvudparten ger ett mycket orört intryck. Mindre partier med hyggen och ungskogar finns också. 

Spår av tretåig hackspett.

Naturskogens arter

I Mo-Långsjöns naturreservat finns gott om ovanliga naturskogsarter. Det rör sig om arter som har svårt att klara sig i skogar som brukas genom skogsbruk. Partierna med gammal skog har lång kontinuitet med gott om död ved. Detta medför goda betingelser för krävande naturskogsarter. På tallågor (döda liggande trädstammar) har dvärgbägarlav, fläckporing och gräddporing noterats.

I reservatet finns spår efter spillkråka och tretåig hackspett. Tjäder och järpe är två andra arter som är påträffade i området. Den rika tillgången på död ved av olika trädslag torde innebära mycket goda förutsättningar för vedlevande ryggradslösa djur.

Gammalt brandskadat träd.

Skogsbrand

I Mo-Långsjöns naturreservat finns tydliga spår efter skogsbränder bland annat i form av brända stubbar och så kallade brandljud på de äldre tallarna. Historiskt sett är skogsbränderna den faktor som påverkat de norrländska skogarna mest. Under 1900-talet har bränderna minskat mycket kraftigt på grund av brandbekämpning. Avsaknaden av bränder har inneburit att granen breder ut sig och att brandpräglade skogar med tall, asp och sälg minskat. 

Till varje naturreservat finns en skötselplan. I denna anges om och i så fall hur området skall skötas. Enligt Mo-Långsjöns plan ska stora delar av reservatet att naturvårdsbrännas. En viktig målsättning är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, sk. torrakor, vilket är ovanligt idag. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att de naturvårdsbränningar som genomförs är så varierade som möjligt i fråga om både intensitet och bränningsdjup.


 Fakta Mo-Långsjön

Bildades: 2007
Storlek: 112 hektar
Kommun: Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Kör riksväg 90 mot Grundtjärn och Örnsköldsvik i Näsåker. I Jansjö finns en vägskylt mot Oringsjö naturreservat, som gränsar till Mo-Långsjön. Du kan även nå reservatet från söder, via skogsbilväg från Norrtannflo.
Reservatskarta                     Service: Parkering, informationstavla, stig
Koordinater:
WGS84 decimal (lat, lon)
Parkeringen vid Mobodarna
63.444831, 17.119961
Parkering vi Mo-Långsjön
63.43539, 17.086401

Mo-Långsjön

Get Microsoft Silverlight