Alneskogen - lummig oas på gammalt industriområde

En vandring i Alneskogen i slutet av maj eller i juni är en sinnlig upplevelse med färger, dofter och ljud. Fågelsången är som intensivast och lövverket är ljusgrönt.

Denna naturtyp med gammal alskog beskrivs på ett målande sätt av den legendariska fågelskådaren Erik Rosenberg. -"Grönsångarens musik, så enkel den är, åstadkommer en säregen mystisk stämning inne i de grå pelarsalarnas gröna halvdunkel". Grönsångarens ringande spelljud låter som ett silvermynt som vibrerar på en marmorplatta.

Naturreservatet är kommunalt och syftet är att bevara, vårda och utveckla ett variationsrikt lövskogsområde med speciella hänsyn tagen till botaniska och ornitologiska värden. Syftet är även att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation och friluftsliv och som ett viktigt studieobjekt för skolor och förskolor samt att bevara området på grund av dess kulturella värden för att ge kunskap om människans livsvillkor och förhållanden under ångsågsepoken och den tidiga industrialiseringen i Nolaskogs.

Reservatets skötsel inriktas på att låta lövskogens utveckling mot naturskog fortsätta. Målsättningen är också att vidmakthålla de öppna markerna genom slåtter eller bete.

Gärdsmyg.

Fåglar

Fågellivet i Alneskogen är rikt med grönsångare och ovanligare fåglar som härmsångare, svarthätta, näktergal, lundsångare och gärdsmyg. Stenknäck häckar här liksom mindre hackspett.

Av övriga hackspettar har noterats gråspett, spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett. Knölsvan häckar på öarna och häger ses under sensommaren och hösten. Vid stränderna häckar mindre strandpipare.

Sågverkshistoria

Alneskogens naturreservat är till stora delar ett gammalt industriområde som naturen tagit tillbaka. Dolt i lövdjungeln syns rester från Alne ångsåg, från kajerna, arbetarbostäderna, med mera. Huvuddelen av området domineras av lövskog. Små gläntor och betade åkermarker finns här liksom klippor, bakavedsöarna Norge och Danmark där virkesstaplarna tidigare låg, och hällmarker med utsikter över Örnsköldsvik och hamninloppet.

På hällmarkerna i reservatets östra del vid Skepparvägen finns flera gravrösen från bronsåldern. Här har man en fin utsikt över staden.

Blåsippa.

Artrik flora

Skogen är dominerande gråal- och björkskog med inslag av sälg, rönn, hägg och druvfläder och spridda granbestånd. Av intressantare florainslag finns bäckgyllen, flenört, besksöta, stinknäva, pillerstarr, käringtand och kardborre. De två sistnämnda inkom under sågverkstiden med barlast, osäkert om de finns kvar idag. Lövskogsluttning ovanför vägen Järved-Bonäset är rik med ett grövre bestånd av asp, olvon, blåsippa, stinknäva och på hällmarker fjällnejlika.


 Fakta Alneskogen

Bildades: 1995
Storlek: 50 hektar
Kommun: Örnsköldsvik
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Reservatet ligger i centralorten mellan Bonäset och Järved och nås lättast från nya och gamla Järvedsvägen. Det finns en parkeringsplats dels vid cykelvägen upp till Alneskolan samt vid den södra infarten till Järved.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga. Stigen fram till rastplatsen är anpassad för rörelsehindrade.

Alneskogen

Get Microsoft Silverlight