Naturvårdsverkets beslut om skadeståndsförebyggande åtgärder i anslutning till naturreservat i länet

Stormen Ivar orsakade en kraftig påverkan i ett 20-tal naturreservat i länet, framför allt i Ånge och Sundsvalls kommun. Länsstyrelsen har uppskattat, efter att ha helikopterinventerat ett 50-tal naturreservat i det stormdrabbade området, att cirka 50 000 kubikmeter skog har rasat.

För att uppfylla naturreservatens syfte och följa de föreskrifter som finns ska stormfälld skog i naturreservat oftast ligga kvar. På vanlig skogsmark finns en skyldighet enligt Skogsvårdslagen § 29 att upparbeta färskt stormfällt granvirke som överstiger 5 kubikmeter per hektar. I vårt län gäller bekämpningsområde för granbarkborre i alla kommuner förutom Örnsköldsvik. I bekämpningsområdet gäller 3 kubikmeter färskt granvirke per hektar, som ska vara upparbetat och bortfört innan 15/7. Detta gäller inte i skyddade områden.

Om skador uppstår på en grannfastighet till ett naturreservat på grund av förvaltningen av området gäller skadeståndsrättsliga principer. För att förhindra framtida skadestånd kan staten efter bedömning i varje enskilt fall välja att bekosta eller utföra skadeståndsförebyggande åtgärder. Det innebär i så fall att staten förvärvar skadat virke på rot. Markägaren förbinder sig att avverka virket. I köpeskillingen ingår värdet av förtida avverkning, fördyrad avverkning och för mellanskillnaden i pris mellan friskt och skadat virke.

Grundprincipen är att angrepp ska vara orsakad av granbarkborre och måste finnas inom högst 300 meter (400 m om vatten finns emellan) från stormfällningen inne i reservatet för att länsstyrelsen ska kunna pröva frågan om skadeståndsförebyggande åtgärder. Markägaren måste också själv kunna visa upp att egna vindfällen efter stormen är upparbetade och oskadliggjorda som yngelmaterial för granbarkborre.

Allmänheten uppmanas också att vara uppmärksam och försiktig då man besöker reservat som drabbats av stormen Ivar, framför allt de med större stormfällningar (se bilagan). Enstaka vindfällen finns spridda i princip i alla naturreservat som berördes av stormen. Många stigar är svårframkomliga och några helt förstörda. Stigar, rastplatser och friluftsanordningar röjs och lagas så snart möjligt.