Natura 2000-områden

Natura 2000 är benämningen på det europeiska ekologiska nätverk som håller på att byggas upp inom EU. Nätverket innehåller idag flera tusen naturområden varav 122 stycken finns i Västernorrlands län. I dessa naturområden ska särskilda arter och naturtyper bevaras för framtiden.

Skapandet av nätverket Natura 2000 är EU:s viktigaste strategi för bevarandet av biologisk mångfald och samtliga stater inom EU är tvungna att avsätta mark till nätverket.

Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, fågeldirektivet från 1979 och habitatdirektivet från 1992. De flesta av Natura 2000-områdena i Västernorrlands län är redan skyddade eller planeras att skyddas som nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller liknande. Ett naturreservat kan med andra ord också vara ett Natura 2000-område.

Några av de utpekade naturtyper som förekommer i länet är västlig taiga, slåtterängar och rinnande vattendrag. Bland arterna kan nämnas guckusko, flodpärlmussla, havsörn och utter.

Ingrepp inom eller i närheten, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Mer information finns i respektive områdes bevarandeplan samt i Länsstyrelsens folder om Natura-2000. Natura 2000-områdenas exakta läge hittar du på länsstyrelsens externa webbgis eller i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. 

Om du vill länka till den här sidan så kan du använda den korta adressen www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/natura2000.

 

 

Navarån