Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, naturområden och arter som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden bevaras och så att ekosystemtjänster främjas.
" "

Flygbilden ovan illustrerar flera ekosystemtjänster, som man i ett arbete med grön infrastruktur skulle behöva beakta vid eventuellt planeringsarbete:

 • Vattendragen, myrarna och skogen ger oss en biologisk mångfald men även mat i form av bär, svamp, fisk och viltkött.
 • Vattendraget är en bra spridningskorridor för många arter och skogen har även ett högt virkesvärde för samhället.
 • Dessutom är det ett vackert landskap som har ett högt värde för både friluftsliv och turism!

Naturen levererar tjänster till oss människor

För att den gröna infrastrukturen ska kunna bevaras, skyddas och restaureras i hela vårt landskap, krävs det att ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Arbetet med grön infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och regionala utvecklingen. Och som något som berör oss alla som bor i ett område.

Regionala handlingsplaner

Länsstyrelserna ska ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Dessa ska fungera som underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn.

Deras användning kommer leda till att främja och samordna uppföljning och analys av miljötillstånd och miljömål och kan sammanfattas i tre huvudsyften:

 1. ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
 2. underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer
 3. underlag för fysisk planering och prövning

Målsättningen är att handlingsplanerna ska redovisas hösten 2017.

Riktlinjer för länsstyrelsernas arbete

Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med de regionala handlingsplanerna:

> Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Vad är grön infrastruktur?

> Läs mer om grön infrastruktur på Naturvårdsverkets webb

 

 

 En snabblektion om grön infrastruktur

Ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande:

 • se helheten i landskapet
 • kartlägga landskapets värden
 • binda samman områden till fungerande livsmiljöer
 • prioritera rätt och planera effektivare
 • då kan vi uppfylla nationella miljö- och friluftsmål samt internationella åtaganden
 • tillsammans kan vi åstadkomma detta!