Djur- och växtskyddsområden

Om det behövs ett särskilt skydd för djur- eller växtarter inom ett område får länsstyrelse eller kommun meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området (7 kap 12 § miljöbalken). Denna skyddsform används när syftet med skyddet är begränsat i tid och rum, till exempel för att skydda enstaka djur- eller växtarter under viss tid på året.

I Västernorrlands län finns hittills enbart fågelskyddsområden. Länsstyrelsen respektive kommunen har möjlighet att ge dispens från tillträdesförbudet om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med skyddets syfte. Fågelskyddsområdena är uppmärkta med särskilda skyltar där skyddstiden framgår.

Fågelskyddsområdenas exakta läge hittar du i kartverktyget ”Skyddad natur ” på Naturvårdsverkets hemsida. Där kan du även läsa besluten.

I Västernorrlands län finns 19 fågelskyddsområden. De flesta av fågelskyddsområdena är öar längs kusten där det är förbjudet att landstiga eller uppehålla sig i den omedelbara närheten under perioden 15 april-15 augusti. Förbudet gäller inte markägarens familj eller yrkesfiskare som fiskar. Det finns också fyra naturreservat i länet som har beträdnadsförbud under viss tid; Gnäggen, Idbyfjärden, Brämön och Salen.

Två kommunala fågelskyddsområden bildades i Timrå kommun under år 2003, Rödskäret och Svartbådan. För dessa gäller landstigningsförbud mellan 1 april och 31 juli.

För Öfjärden i Örnsköldsviks kommun gäller förbud att färdas eller uppehålla sig inom området mellan 15 april och 1 augusti, jaga eller medföra jaktredskap eller hund mellan 1 mars och 1 oktober samt att bortföra eller skada ägg eller bo. För fågelskyddsområdet i Junsele gäller förbud under tiden 15 april-31 juli att framföra motordrivet fordon, jaga, medföra ej kopplad hund och bortföra eller skada ägg eller bo. Förbudet ska ej utgöra hinder för berörda markinnehavare att nyttja sina fastigheter. 

Fågelskyddsområde i Junsele.