BSPA - internationellt nätverk av värdefulla havsområden

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda ett nätverk av värdefulla havsområden i Östersjön och Nordostatlanten. I Östersjön kallas dessa områden BSPA (Baltic Sea Protected Area). I Västernorrland finns två BSPA-områden, Höga Kusten samt Vänta Litets Grund. Sverige har ett internationellt ansvar för områdena så att värdena inte går förlorade.

Bakgrunden till nätverket av BSPA-områden är att länderna kring Östersjön gått samman i något som kallas för HELCOM (Helsingfors kommissionen) för att försöka göra någonting åt Östersjöns allt sämre hälsa. Länderna har där enats om olika åtgärder för att försöka vända den negativa utvecklingen av Östersjöns miljö. Nätverket av BSPA-områden täcker in alla olika marina livsmiljöer i Östersjön och utgörs av såväl kust- och skärgårdsområden som utsjöområden.

Sverige har ställt sig bakom konventionen och antagit kommissionens begäran att BSPA-områdenas värden ska säkerställas och att de ska ha godkända förvaltningsplaner. Detta innebär att Sverige som nation tagit på sig ett ansvar för områdets framtid.

Vänta Litets Grund är ett utsjögrund som även i sin helhet ett så kallat Natura 2000-område med en antagen bevarandeplan. Det är länets enda utsjögrund och har en rik förekomst av blåmusslor och utgör viktigt lekområde för strömming.  

Dykinventering.

Höga Kusten är ett stort område som inrymmer en rad olika livsmiljöer, allt från kustnära ut till öppet hav. Här finns ekologiskt viktiga grunda marina miljöer, så som grunda vågskyddade havsvikar. Här finns viktiga områden för sjöfågel, lekområden för fisk, vattendrag med uppvandrande arter från havet och här finns öar och stränder med höga naturvärden, för att nämna några.

Den geografiska gränsen för BSPA Höga Kusten är densamma som för världsarvet Höga Kusten. För Höga Kustens del ska de marina värdena tryggas genom god förvaltning av området. En förvaltningsplan för BSPA Höga Kusten har tagits fram gemensamt av myndigheter, boende och verksamma i området. Planen visar hur de marina naturvärdena i området kan tryggas och hur området kan nyttjas på ett hållbart sätt utan att äventyra naturvärdena.

Planen går under namnet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten. Läs mer om BSPA Höga Kusten och ladda ner planen på webbplatsen för BSPA Höga Kusten.