Motortrafik i naturen

Snöskoter

Länsstyrelsen reglerar och följer upp barmarkskörning i terräng samt trafik med snöskoter eller vattenskoter. Avsikten är att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Reglerna skyddar naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Vattenskoteråkning är förbjuden enligt vattenskoterförordningen (SFS 2993:1053). För närvarande förs en diskussion om detta förbuds förenlighet med EU-rätten. Inom kort kommer det dock att göras en översyn av Vattenskoterförordningen (SFS 2993:1053). Under tiden fram till att en översyn har skett, vill länsstyrelsen påminna om att all körning med vattenskoter lyder under samma hänsynsregler och krav på gott sjömansskap som övriga båtar.

Ansökan om dispens att framföra snöskoter inom skoterförbudsområde

Ansökan om tillstånd till jakt från terrängfordon

Ansökan om tillstånd att medföra vapen på terrängfordon

Ansökan om dispens för terrängtrafik på barmark