Djur och natur

Mindre påfågelspinnare

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

" " 

Sökbara bidrag och stöd

> Bidrag för förebyggande åtgärder

Djur- och markägare, brukare av inhägnad mark, kan söka bidrag till förebyggande åtgärder för att förhindra rovdjursangrepp (stängsel).

> Ersättning vid viltskador

Djur- och markägare, brukare av inhägnad mark, kan söka ersättning för viltskador på tamdjur och grödor.

> Fiskevårdsbidrag

Bidrag för åtgärder som främjar fiskevård, främst i vatten där allmänheten får fiska. Bidrag lämnas också till åtgärder som innebär att bevara hotade arter och främja biologisk mångfald. 

> Älgvårdfonden

Du kan till exempel söka bidrag för viltvård, information och utbildning i jaktliga frågor samt till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" "