K-märkta hus?

”K-märkning” är ett begrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Att huset är ”K-märkt” innebär inte automatiskt att det är skyddat.
Kraftverkssamhället Harrselefors

- Mitt hus är "k-märkt", vad får jag göra och inte göra med det?, är en fråga vi ofta får till Länsstyrelsen. Något som är "k-märkt" är ofta utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Det behöver dock inte betyda att det är skyddat enligt lagen.

Skyddade byggnader

Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas genom kulturmiljölagen (1988:950) KML. Hit hör våra byggnadsminnen och de flesta kyrkor.

Plan- och bygglagen

De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i landet skyddas på kommunal nivå, genom Plan- och bygglagen. Till denna kategori hör många av de byggnader vi i dagligt tal kallar k-märkta. Plan- och bygglagen innehåller generella bestämmelser om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska hanteras. Om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område kan dessutom speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten (med Q,q eller k-märkning). Utanför detaljplanelagt område kan kulturmiljövärden ibland regleras i särskilda områdesbestämmelser. 

Vänd dig till stadsbyggnadskontoret i din kommun om du undrar över vilka bestämmelser din fastighet omfattas av!

Utpekade miljöer

Kommuner kan också göra kulturmiljöstrategier/-program etc., där hus eller miljöer beskrivs som kulturhistoriskt värdefulla, utan att därigenom bli skyddade. Dessa baseras på inventeringar av bebyggelsen där de kulturhistoriska värdena bedömts och klassificerats. Att bebyggelse pekats ut som kulturhistoriskt värdefull på detta sätt innebär inget automatiskt skydd.