Rijfska gården, Kusmark

Rijfska gården är det enda bevarade stenhuset från 1700-talet i länet, som inte är en kyrkobyggnad. Byggnaderna på gården har till stora delar bevarats intakta sedan byggnadstiden, och till och med trädgårdspaviljongen med sina lövsågade dekorationer och spåntak är väl bevarade. 
Rijfska gården är länets enda profana stenhus från 1700-talet.

Det enda profana stenhuset från 1700-talet i länet

Byggnadsminnesförklaringen omfattar huvudbyggnaden, bagarstugubyggnaden och trädgårdspaviljongen samt ett mindre markområde runt byggnaderna. Huvudbyggnaden och bagarstugubyggnaden uppfördes av putsat tegel på 1790-talet av bonden och nämndemannen Olof Persson (1740 – 1807) under medverkan av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf, som då var verksam vid ombyggnaden av Skellefteå landsförsamlings kyrka. Byggnaderna utgör de enda bevarade  stenhusen från 1700-talet i länet, som inte tillhör en kyrkomiljö. Byggnaderna har till stora delar bevarats intakta sedan byggnadstiden. Även trädgårdspaviljongen med lövsågade dekorationer och spåntak är väl bevarad. Teglet Olof Persson använde när huvudbyggnaden uppfördes var av egen tillverkning.

Byggnadstypen av finskt ursprung

Huvudbyggnadens planform saknar tradition i trakten. Den kan beskrivas som två enkelstugor som ställts intill varandra, vända åt olika håll utmed en gemensam långsida. Byggnadstypen kallas i Finland för mellanösterbottnisk sidokammarstuga och har som namnet antyder sitt ursprung i Österbotten vid ådalarna. Typen har aldrig varit vanlig där heller utan förekommer endast i tolv socknar under perioden 1750 – 1840. I Finland uppfördes dessa byggnader nästan uteslutande i en våning. Det är en bostadsform där stugan inte går över hela byggnadens bredd, utan kamrarna har placerats på ena sidan av dagligstugan. Byggnadstypen finns där både som enkelstugor och som parstugor.

Gården har en ovanlig planlösning med finskt ursprung.

Rijfska gårdens mangårdsbyggnad består av tio rum och kök undantaget farstun och storvinden. Den ursprungliga planlösningen har förändrats i bottenvåningen med det trapphus som tillkom på 1940-talet. Ursprungligen ledde en trappa orienterad i andra riktningen upp till övervåningen. Från farstun har även en dörröppning tagits upp in till salen då centralvärmepanna installerades. Bortsett från dessa förändringar är husets planlösning intakt. Det finns visserligen inga originalritningar att tillgå, men inga spår i byggnaden tyder på annat.

Torvtak från början

Exteriört har huvudbyggnaden förändrats med verandans tillkomst vid sekelskiftet 1900 samt med utbytet av entréns pardörrar mot en enkeldörr på 1940-talet. Taktäckningsmaterialet var ursprungligen torv. Därefter var taket spåntäckt fram till 1940-talet då spånet ersattes av det tvåkupiga lertegel som ligger där idag.

Bagarstugan är likaså uppförd av egentillverkat tegel och vitputsad, gavelröstena är dock timrade. Denna byggnad är indelad ungefär som en parstuga och inrymmer farstu med mindre kammare rakt fram, till höger kök/bagarstuga och till vänster vedbod samt en delvis nedgrävd källare.

Den sexkantiga trädgårdspaviljongen är från 1800-talets senare del. Ett numera rivet fähus i gråsten har även funnits på gården, troligen placerat på andra sidan gårdsplanen, mitt emot bagarstugan.  

Rijfska gården är i viss utsträckning öppen för besök. Mer information om detta finns på Rijfska gårdens egen webbplats.

 

Trädgårdspaviljongen.

 Hitta hit

Rijfska gården ligger i Kusmarks by ca 10 km väster om Kåge strax norr om Skellefteå. Fastigheten är belägen på krönet av den brant sluttande älvbrinken vid Kågeälvens norra strand.

Koordinater SWEREF 99TM: 7207663/773422