Väg och järnväg

Länsstyrelsens arbete med kommunikationsplanering utgår från de nationella transportpolitiska målen. Länsstyreslen verkar tillsammans med Trafikverket, kommuner och andra intressenter för ett långsiktigt och hållbart transportsystem.
Trafikverkets väg

Planläggning av vägar och järnvägar 

Länsstyrelsen är samrådspart till Trafikverket och kommuner när järnvägsplaner och vägplaner för allmänna vägar arbetas fram. Ny vägplan måste även tas fram för befintliga vägar om väghållaren planerar att bygga om vägen och ny mark måste tas i anspråk. Trafikverket har beskrivit fem planläggningstyper beroende på de krav som ställs i lagstiftningen för olika typer av infrastrukturprojekt och deras olika omgivningspåverkan.

En ny plan kan samordnas med framtagandet av en ny detaljplan. För att förenkla samrådsprocessen finns möjligheten till samordnad planering. Då kan samråden behandla detaljplan och väg- eller järnvägsplan i samma samrådsskede och kommunen kan i detta fall styra processen, även om det är Trafikverket som i de flesta fall förvaltar allmänna vägar.

Länsstyrelsens roll

När en väg- eller järnvägsplan tas fram ska väghållaren samråda med länsstyrelsen, enskilda som särskilt berörs och eventuellt kollektivtrafikmyndigheten och med kommunen om väghållaren är Trafikverket. Vid beslut om betydande miljöpåverkan ska samråd även ske med övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Den som avser att bygga en väg ska under arbetet med att upprätta en plan samråda om lokalisering, utformning och miljöpåverkan.

Länsstyrelsen deltar under hela planeringsprocessen och svarar formellt sett på begäran om yttrande eller beslut från Trafikverket. Planeringsprocessen präglas av samråd och är indelad i ett antal steg:

 

Samrådsunderlaget ligger till grund  för Länsstyrelsens bedömning om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlagets innehåll och struktur är viktig för att länsstyrelsen ska få en förståelse för projektet. Det är länsstyrelsen som avgör om underlaget är tillräckligt för att kunna besluta om BMP eller inte.

I samrådshandlingen ingår att samråda om att eventuellt ta fram alternativa lokaliseringar samt planutformning. Inför val av alternativ behövs både länsstyrelsens och kommuners sammanvägda ståndpunkter. I detta skede kan Trafikverket besluta att väg- eller järnvägsplanen ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Om länsstyrelsen har beslutat att planen innebär betydande miljöpåverkan ska:

  • En miljökonsekvensbeskrivning (MBK) upprättas
  • Samråd ske med övriga statliga myndigheter, berörd allmänhet och berörda organisationer
  • Samråd ske om MKB:s innehåll och utformning.

Om länsstyrelsen har beslutat att planen inte innebär betydande miljöpåverkan:

  • Tas ingen MKB fram
  • Underlag med uppgifter om projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och miljön (miljöbeskrivning som oftast ingår i planen)
  • Samråd med kommun, länsstyrelse och enskilda som kan antas bli särskilt berörda (närboende).

Vid betydande miljöpåverkan ska Trafikverket skicka in planen inklusive  MKB till länsstyrelsen som ansvarar för att godkänna beskrivningen av de konsekvenser som kan uppstå på grund av projektet. Om länsstyrelsen anser att MKB har brister på något sätt begär länsstyrelsen in kompletteringar tills dess att den kan godkännas av länsstyrelsen.

Under hela samrådsprocessen (samrådsunderlag och samrådshandling) ska en samrådsredogörelse följa med som underlag till planen. Den innehåller en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrådet och uppgift om hur synpunkterna har beaktats.

I granskningshandlingen är väg- eller järnvägsplanen i sitt slutskede. Kungörande och formell granskning sker innan länsstyrelsen får in en begäran om att tillstyrka fastställelse av planen. Länsstyrelsen kan begära in kompletteringar innan tillstyrkan sker om det råder några konkreta oegentligheter. Om inte länsstyrelsen och Trafikverket är överens kan länsstyrelsen avstyrka planen. Trafikverket kan då låta regeringen pröva om planen går att fastställa. Om länsstyrelsen tillstyrker fastställelse av planen skickas den in för fastställelseprövning i form av Fastställelsehandling. Det är Trafikverket som handlägger fastställelseprövningen. Om planen fastställs  ges rätten att anlägga väg/järnväg på redovisat sätt. Planens rättsverkan ger:

  • Rätt till tillfällig nyttjanderätt under byggtiden för i planen avsatt mark (5 § VägL, 3:3 LBJ)
  • Rätt till inlösen för permanenta markanspråk (4:1 LBJ)
  • Vägrätt (30 § VägL)
  • Tillståndsplikt (Trafikverket prövar) för åtgärder som kan försvåra områdets användning för väg- eller järnvägsändamål (48 § VägL, 3:2 LBJ)