Riksintresseområden av betydelse för yrkesfiske, enligt 3 kap. 5§

I Västerbottens län finns några områden i kustbandet samt delar av ume- och vindelälven utpekade som riksintresseområden för yrkesfisket.

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande, 3 kap. 5§ MB.
Sjöfåglelansamling vid områden av riksintresse för yrkesfisket

Skärgårdsområdena utanför Skellefteå och Umeå/Holmsund samt området kring Holmön/Ängesön är utpekade som riksintresseområde för yrkesfisket främst på grund av betydelsefulla fångstområden för fisket efter sik och lax.

Nedre delen av umeälven (från mynningen till Vännäs) och vindelälven i sin helhet (upp till Ammarnäs) är av riksintresse främst på grund av den stora betydelsen för laxvandring och laxrekrytering.

Riksintresseområdena finns redovisade i rapporten - Områden av riksintresse för yrkesfisket, Finfo 2006:1. Det bör dock observeras att Umeälven uppströms Vännäs felaktigt har redovisats som riksintresseområde i rapporten. 

Det är numera Havs- och vattenmyndigheten som gör anspråk på och ansvarar för utpekandet av riksintressen yrkesfiske. Länets riksintresseområden kan studeras på Havs- och Vattenmyndighetens karttjänst. Denna kan nås via länk i boxen GIS här till höger.