Riksintresseområden för anläggningar för vattenförsörjning, enligt 3 kap. 8§ MB.

I Västerbottens län finns enbart ett riksintresse för vattenförsörjning. Detta är Forslunda vattenförsörjningsanläggning i Umeå kommun.
Glas med dricksvatten

Det är Havs- och Vattenmyndigheten som beslutar om riksintressen för vattenförsörjning. I september 2016 utpekades Västerbottens läns första riksintresse för vattenförsörjning. Detta är Forslunda dricksvattenanläggning inom Umeå kommun.  

Forslunda vattenförsörjningsanläggning ligger i Umeå kommun och försörjer Umeå centralort, Teg, Röbäck, Stöcke, Stöcksjö, Ström, Obbola, Holmsund, Innertavle, Yttertavle, Anumark, Ersmark, Täfteå, Baggböle, Brännland, Sörfors, Överboda, Ansmark, Klabböle, Skravelsjö, Djäkneböle, Bjensjö, Yttersjö och Holmnäs.  

Inom influensområdet (tillrinningsområdet) finns byarna: Hissjö, Tavelsjö, Klabböle, Brännland och Sörfors.  

Anläggningen omfattar:  

  • Intagsområde med intagsledning för ytvatten ur Ume älv,
  • råvattenledning,
  • brunnskedja med råvattenbrunnar,
  • infiltrationsområde för konstgjord infiltration i Vindelälvsåsen,
  • Forslunda vattenverk inklusive ledningsområde mellan brunnar och vattenverk,
  • lågreservoar Forslunda, Stadsliden samt tryckstegring Skogsbrynet samt 
  • anläggningens influensomrråde.  

Huvudman för Forslunda vattenförsörjningsanläggning är det kommunala bolaget UMEVA.