Vattendrag av riksintresse, enligt 4 kap. 6§ MB.

I Västerbottens län finns ett antal vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt en älvsträcka utpekade som riksintressen. Dessa anges i klartext i 4 kap. 6§ miljöbalken.
Vattendrag av riskintrsse

I miljöbalkens 4 kap. 6§ finns namngivna vattendrag och älvsträckor där inte vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål får utföras.

De vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden i Västerbottens län som nämns är:

  • Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och biflöden,
  • Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven
  • Lögdeälven
  • Öreälven
  • Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven
  • Sävarån
  • Malån biflöde till Skellefteälven
  • Byskeälven
  • Åbyälven

Den älvsträcka som är utpekade som riksintresse är:

  • Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i Umeälven

Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. Länk till karttjänsten finns i boxen GIS här till höger. Där finns även länk till nedladdningsbart GIS-skikt där vattendragen är redovisade.