Riksintresseområden för totalförsvaret, enligt 3 kap. 9§ MB.

I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena utpekas av Försvarsmakten och i förekommande fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). För närvarande har MSB inte gjort några anspråk, men har börjat jobba med frågan.

Riksintresse Tåme skjutfält

Totalförsvarets riksintressen kan antingen redovisas öppet eller omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009: 400).

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som kan redovisas öppet:

  • Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.
  • Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.

Riksintresseområden som har betydelse för totalförsvaret ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen.

Riksintresseområdena som omfattas av försvarssekretess kan av förklarliga skäl inte redovisas. Försvarsmakten kan dock bevaka sina intressena genom att hela Sveriges yta utgör samrådsområde i planhänseende för höga objekt och därmed meddela såväl enskilda som kommuner och Länsstyrelsen om det föreligger risk att planerade åtgärder kan motverka totalförsvarets intressen.

Försvarsmakten har nyligen uppdaterat sina riksintressen! På Försvarsmaktens webb finns riksintresseområdena illustrerade och beskrivna.