Riksintresseområden för rörligt friluftsliv och turism, enligt 4 kap. 2§ MB.

I Västerbottens län finns FYRA områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet och turism. Dessa anges i lagtexten angivna som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§.
Karta med fyra områden av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv

Område 1:

Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör Storuman och Vilhelmina kommuner.

Område 2:

Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.

Område 3:

Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.

Område 4:

Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, Lycksele och Sorsele kommuner.

Inom riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Stora delar av områdena är också av riksintresse för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. miljöbalken. Hela Vindelådalen är även av riksintresse för kulturmiljövården.

Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. Nedladdningsbart GIS-skikt som redovisar områdena finns på länsstyrelsernas webbplats.