Riksintresseområden av betydelse för rennäring, enligt 3 kap. 5§ MB.

Stora områden i Västerbottens län är av riksintresse för rennäringen. Det kan handla om till exempel betesmark, flyttleder och kalvningsområden.
Renhage

Områden av riksintresse för rennäringen är:

  • Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion (brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva samt byns viktigaste anläggningar.
  • Flyttleder -  leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden.
  • Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse.

Konnektivitet mellan olika riksintresseområden med utgångspunkt från dess funktion är viktiga, inte minst beroende på att det skapar förutsättningar för den årstidsbundna renskötselverksamheten.

Riksintresseområden av betydelse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Sametinget ansvarar för översyn och justeringar av rennäringens riksintresseområden. Tyvärr är inte riksintresseområdena helt uppdaterade t.ex. med avseende på flyttleder som ändrats på grund av ett förändrat klimat. Om riksintresseområdena kan komma att beröras uppmanas till tidig dialog med Länsstyreslen som kan lyfta frågorna till Sametinget. Riksintresseområdens läge och utbredning kan studeras på Länsstyrelsen karttjänst "webb-GIS". Nedladdningsbart GIS-skikt över riksintresseområdena finns på länsstyrelsernas webbplats.