Obrutna fjäll, fjällområden av riksintresse enligt 4 kap. 5§ MB.

I Västerbottens län finns ett antal fjällområde utpekade som riksintressen. Dessa anges i klartext i lagtexten.
Tärna-Vindelfjällen, Artfjället och Marsfjället-Vardofjället: Obrutna fjällområden av riksintresse.

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av sin karaktär som obrutet fjällområde. En översyn riksintresseområdenas avgränsning genomfördes 2005.

Områdena är:

  • Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner
  • Artfjället i Storuman kommun
  • Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun
  • Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Inom dessa områden får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om de behövs för rennäringen, den fasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom området får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

Områdenas utbredning kan närmare studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad naturNedladdningsbart GIS-skikt som redovisar områden finns på Länsstyrelsernas webbplats.  

Delar av Marsfjällsmassivet