Riksintresseområden för naturvård, enligt 3 kap. 6§ MB.

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens län finns 131 naturmiljöer av riksintresse.
Juviksskäret, ö inom riksintresseområdet Lövångerkusten

Urvalet av områden

Naturvårdsverket ansvarar i dag för urvalet, översynen och justeringar av riksintresseområden för naturvård.

Av 1999 områden av riksintresse för naturvård i Sverige finns 131 i Västerbottens län. Vid urvalet av områden har naturtyper typiska för regionen prioriterats. Även områden med t.ex. geologiska former, sällsynta naturtyper för Sverige eller ovanliga internationellt sett har utpekats.

De olika riksvärdena som ligger till grund för urvalet har delats in i odlingsmark, våtmark, geovetenskapliga riksvärden m. fl.

Riksintresseområden för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas värden.

Presentation av områdena

Riksintresseområdena presenteras här per kommun. Genom att klicka på kommunnamnen i förteckningen till vänster får du information om vilka riksintresseområden som finns i varje kommun. Därifrån kan du gå vidare och läsa om varje riksintresseområde. Riksintressena finns även beskrivna i Länsstyrelsens rapport nr. 4 del I, och del II.

Områdenas läge och utbredning kan  studeras på Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur. Nedladdningsbara GIS-skikt som redovisar områdena finns på Länsstyrelsernas webbplats.