Natura 2000, riksintresseområden enligt 4 kap. 8§ MB.

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Alla Natura 2000-områden utgör riksintressen och i dag finns 251 områden i Västerbottens län. Områdena sammanfaller i stor utsträckning med områden av riksintresse för naturvården och områden avsatta som naturreservat.
Strandskator på klippa

Områden som benämns Natura 2000 är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, de s.k. Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.

Natura 2000 områden, är naturområde där en användning av mark och vatten får ske endast om tillstånd har lämnats.

Alla områden som är förtecknade i nämnda lagrum utgör riksintressen och berörs därmed av bestämmelser i 4 kap. miljöbalken.

Områdenas läge och utbredning kan studeras på Naturvårdsverkets kartvertyg, skyddad natur. På Naturvårdsverkets webbplats finns även en nedladdningstjänst för naturtyper inom de skyddade områdena.

För alla Natura2000-områden finns planer för hur de ska bevaras i bevarandeplanerna är också områdena beskrivna.