Riksintresseområden för anläggningar för kommunikationer, enligt 3 kap. 8§ MB.

Trafikverket gör markanspråk och tar beslut på vilka områden som är av riksintresse för de olika trafikslagens anläggningar. I Västerbottens län finns områden av riksintresse för t.ex. vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar.
Post- och telestyrelsen har inte gjort några anspråk på eller tagit några beslut gällande områden av riksintresse för telekommunikation.
Järnväg

I Västerbottens län är vissa vägar, järnvägar, terminaler, stationer (resecentra), flygplatser, hamnar och farleder av riksintresse.  Områden där det planeras för något trafikslag kan också vara utpekade som vara av riksintresse. På Trafikverkets hemsida, finns bl.a. tabeller över riksintresseområdena och kartmaterial som nedladdningsbara shapefiler och en WMS-tjänst. Där finns även funktionsbeskrivningar för de utpekade anläggningarna.

Riksintresseområden för anläggningar för kommunikationer ska  skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Trafikverket har nu slutfört arbetet med riksintresseprecisering av Umeå och Skellefteå flygplatser. Slutrapport och shape-filer finns här!

Trafikverket har också en webbaserad karttjänst.

Trafikverket har som ambition att årligen uppdatera besluten om riksintressena. Vart fjärde år avses att göra en mer omfattande översyn.