Riksintressen friluftsliv, enligt 3 kap. 6§ MB.

Områden av riksintresse för friluftslivet är utpekade av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för sina natur- och kulturvärden. Värden som är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. I Västerbottens län finns totalt 10 områden av riksintresse för friluftslivet.
Människor som äter lunch i det fria

Riksintresseområden för friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Med friluftsliv menas här vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och upplevelser. Att ta till vara områden med för landet unika värden är viktigt för allas möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.

För att ett område ska vara ett riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Det är Naturvårdsverket som gör "anspråk" på riksintresseområden för friluftsliv.

Följande områden i Västerbottens län är av riksintresse för friluftsliv: Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen, Nedre Vojmån, Vindelälven, Åman, Byskeälven, Lövångerskusten, Holmöarna, Lögdeälven och Öreälven. Länkar till riksintressebeskrivningarna för resp. område finns också här till höger. Områdena sammanfaller ofta med områden av riksintresse för naturvården. 

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats finns nedladdningsbart GIS-skikt med områdenas läge och utbredning. OBS! Gränserna ska tolkas i skala 1:50 000. Områdena kan också ses på denna  översiktskarta.