Riksintresseområden för anläggningar för energiproduktion, enligt 3 kap. 8§ MB.

De riksintressen för energiproduktion som finns utpekade i Västerbottens län är områden som ur ett nationellt perspektiv bedöms särskilt lämpliga för utvinning av vindenergi. I dag framhåller Energimyndigheten 50 områden som riksintresseområden för vindbruk.

Energimyndigheten reviderade sina riksintresseanspråk 2013.
Karta med riksintresseområden vindbruk i Västerbottens län

Riksintresseområden lämpliga för energiproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Riksintresseområden för vindbruk är utpekade med utgångspunkt från vindkarteringar i kombination med ett antal kriterier. Områdena bedöms av Energimyndigheten som särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft. Områdena har den senaste åren haft stor betydelse för utbyggnaden av vindkraftanläggningar.

310 områden i Sverige har pekats ut som riksintresseområden för vindbruk. 50 av dessa återfinns i Västerbottens län. Områdenas lokalisering kan närmare studeras med hjälp av karttjänsten Vindbrukskollen.

Läs mer om  riksintressen vindbruk på Energimyndighetens webbsida!