Riksintresseområden för anläggningar för energiproduktion, enligt 3 kap. 8§ MB.

De riksintressen för energiproduktion som finns utpekade i Västerbottens län är områden som ur ett nationellt perspektiv bedöms särskilt lämpliga för utvinning av vindenergi. I dag framhåller Energimyndigheten 50 områden som riksintresseområden för vindbruk.

Energimyndigheten reviderade sina riksintresseanspråk 2013.
Karta med riksintresseområden vindbruk i Västerbottens län

Riksintresseområden lämpliga för energiproduktion ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Riksintresseområden för vindbruk är utpekade med utgångspunkt från vindkarteringar i kombination med ett antal kriterier. Områdena bedöms av Energimyndigheten som särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft. Områdena har den senaste åren haft stor betydelse för utbyggnaden av vindkraftanläggningar.

310 områden i Sverige har pekats ut som riksintresseområden för vindbruk. 50 av dessa återfinns i Västerbottens län. Områdenas lokalisering kan närmare studeras med hjälp av karttjänsten Vindbrukskollen.

Läs mer om  riksintressen vindbruk på Energimyndighetens webbsida!