Riksintresseområden lämpliga för anläggningar för avfallshantering,  enligt 3 kap. 8§ MB.

För närvarande finns inte några riksintresseområden avfallshantering i Västerbottens län.
Anläggning som skull kunna vara av riksintresse.

För närvarande finns inte några mark- eller vattenområden i länet utpekade som riksintresseområden för sin lämplighet för anläggningar för avfallshantering. Detta beror på att Naturvårdsverket har inte gjort några anspråk på eller fattat några beslut gällande avgränsning av riksintresseområden.

När det gäller områden av riksintresse för anläggningar för slutförvaring av kärnbränsle och kärnavfall är det Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet. Myndigheten har inte gjort några anspråk eller tagit några beslut om sådana riksintresseområden i Västerbottens län.