Riksintressen i Västerbottens län

Områden med särskilda värden brukar pekas ut som riksintressen. Bestämmelser för dessa finns i miljöbalken (MB). I förordning om hushållning av mark- och vattenområde står vilken central myndighet som pekar ut vilka riksintressen.
Torvsjö kvarnar, Åsele kommun

Länets riksintresseområden

Länets riksintresseområden presenteras här både efter kategorier (se rubrikerna i "listan" till vänster), och efter den paragraf i miljöbalken där respektive riksintresse behandlas (se "boxarna" till höger). De finns även presenterade i rapporten Riksintressområden i Västerbottens län.

Riksintressen som planeringsverktyg

Ett område med särskilda värden kan uppmärksammas som vara av riksintresse. Riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.

En översyn av "riksintressesystemet" i form av en statlig utredning har pågått en tid. Utredningens slutbetänkande (SOU 2015: 99 Planering och beslut för hållbar utveckling) har redovisats till riksdag och regering. Den har också varit ute på remiss. Det finns ännu inga uppgifter om vilken genomslagskraft utredningens förslag kommer att få.

Riksintressen behandlas i 3 och 4 kap. MB. Man kan säga att det finns två typer av riksintressen: De som riksdagen har beslutat om (de behandlas i 4 kap. MB) och de som centrala myndigheter ex. Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har beslutat om (3 kap. MB). De områden som riksdagen pekat ut utgör stora geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap. De områden som centrala myndigheter gör "anspråk" på utgörs oftast av mindre områden med ett specifikt värde. Riksintressen som regleras av 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och utnyttjandekaraktär.

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål, måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ges dock företräde.