Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara  goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Havsstrand med strandskydd