Klimatanpassning

Övergripande nationellt mål för klimatpolitiken är att Sverige inte har några nettoutsläpp av klimatgaser år 2050.
Molnig himmel - väderomslag

Planeringsunderlag

Här införs efterhand information om planeringsunderlag kring klimatanpassning.

Faktaunderlag, planer, program och utredningar:

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna 2016.

Planeringsunderlag för en klimatsmart kommunal fysisk planering, Länsstyrelsen Västerbotten 2016.

Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag, SGI 2016.

Dagvatten i ett förändrat klimat. Guide för klimatanpassning, Länssstyrelsen i Jönköpings län 2015.

Framtidsklimat i Västerbottens län, SMHI 2015.

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, SOU 2015: 51.

Klimatanpassa Västerbotten. Regional handlingsplan för klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten 2014

Konsekvenser av klimatförändringar i Västerbottens län, Länsstyrelsen Västerbotten 2014. Konsekvenser finns redovisade per kommun, se boxen till höger - Kommunvisa rapporter!

Klimat- och sårbarhetsanalys Västerbottens län, SGI, 2011. Utredningen redovisas även på kommunvisa kartor, dessa finns här!

Klimatanpassning i planering och byggande, Boverket, 2010.

Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur, Boverket, 2010.

Mångfunktionella ytor, klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur, Boverket, 2010.

Broschyr från SGI. Om geoteknisk information som planeringsunderlag.

Broschyr från SGI. Om geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen.

En kunskapsöversikt om extrema väderhändelser och klimatförändringarnas effekter, MISTRA 2009.

Nyttoanalys. Höjddata - en förutsättning för klimatanpassning. Rapport från Lantmäteriet, 2009.

Bygg för morgondagens klimat, Boverket 2009.

Klimatförändringar och samhällsplanering, Länsstyrelsen Västerbotten 2007.

Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007: 60.

Översiktlig stabilitetskartering kommunvis, Räddningsverket 1998.

Vägledningar och handböcker:

Lathund för klimatanpassning, SKL (webbseminarium) och SMHI (digital vägledning), 2018.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna 2016.

Kartunderlag om ras, skred och erosion - Vägledning 2015, SGI m. fl. 2015 Vägledning för underlaget i SGI:s karttjänst, se länk i GIS-boxen till höger.

Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från Sveriges länsstyrelser 2012.

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB, 2011.

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser - en vägledning, FOI, 2011.

Central lagstiftning:

Se SMHI: s webbplats.