Vindbruk i Västerbottens län

Utbyggnad av vindkraften pågår i hela Västerbottens län.

På kartan illustreras översiktligt olika vindkraftsprojekt i länet. Varje projekt illustreras med symboler vars storlek indikerar anläggningarnas storlek med avseende på antalet vindkraftverk. 

  • De svarta prickarna markerar platser där anläggningar är uppförda.
  • De blå trianglarna visar var projektörer har fått tillstånd att bygga, vissa har redan börjat byggas. 
  • De röda prickarna markerar var projektörer håller på att samråda eller ansöka om tillstånd att få bygga en anläggning.

Att en projektör har börjat samråda med berörda parter eller lämnat in en ansökan om att få bygga på en plats, betyder inte att det där kommer det att bli en anläggning. Det beror på lämpligheten osv. En projektör kan också när som helst bestämma sig för att avbryta sitt planerande för en anläggning.

För närvarande finns i länet:

  • Omkring 340 byggda vindkraftverk på drygt 20 olika platser
  • Beviljade tillstånd för uppförande av 270 verk på nära 10 andra platser.
  • Nära 30 vindkraftsprojekt där projektörer håller på att samråda eller ansöka om tillstånd för att få bygga anläggningar omfattande nära 900 verk.

Områden av riksintresse för vindbruk

Det finns 50 riksintresseområden för vindbruk i länet. Läs mer om dessa här!

Planeringsläget i kommunerna

Alla kommunerna i länet har upprättat vindbruksplaner i form av tematiska tillägg till gällande översiktsplan. Lycksele kommun håller för närvarande på att revidera sin plan. 

Flera kommuner har gjort gemensamma planer. Du kan finna dessa här till höger under rubriken kommunala vindbruksplaner.