Planeringsunderlag för fysisk planering

Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har Länsstyrelsen som ansvar att tillhandahålla statligt planeringsunderlag för hushållning av mark och vatten till länets kommuner och myndigheter samt åt den som är skyldiga att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsens planeringsunderlag ska även omfatta sådant underlag som finns hos andra statliga myndigheter.
Karta med rennäringens riksintresssen vid Storuman

 

Vad är ett planeringsunderlag?

Ett planeringsunderlag kan vara olika fakta- eller kunskapsunderlag som t.ex. utredningar, inventeringar, bevarandeplaner eller strategidokument. Planeringsunderlag har inte sällan en geografisk avgränsning och består av geografisk information i form av kartor eller digitala GIS-skikt.

Planeringsunderlag för översiktsplanering

Planeringsunderlag av särskild betydelse för kommunernas översiktsplanearbete framgår av Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse (enligt 3 kap. 28§ PBL). Redogörelsen ingår som underlag vid bedömning av översiktsplanens aktualitet samt påföljande arbete med uppdateringen av planens innehåll.

Var finns planeringsunderlag?

Information om olika statliga planeringsunderlag presenteras här sorterade efter följande teman; riksintressen, bebyggelse, befolkninginfrastruktur, miljö, natur-kultur-fritid, näringsliv, social hållbarhet samt vatten

 

 Övergripande lagstiftning

 Boverkets vägledning i PBL frågor