Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" för den långsiktiga användningen av mark och vattenområden. Planen ger riktning för kommunens vardagsbeslut när det gäller exempelvis detaljplanering, planbesked, bygglov eller andra tillståndsprövningar. Planen används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/kommunernas-oversiktsplaner/Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en kommuntäckande översiktsplan som visar grunddragen i planerad användning av mark- och vattenområden. I planen redovisas hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Av planen ska det också framgå vilka områden som är aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och hur planen tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ska ge vägledning för planering och tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen och även för andra lagar som handlar om mark- och vattenanvändning. Innehållet fungerar tillsammans med länsstyrelsens granskningsyttrande som en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida markanvändningen.

Översiktsplaneprocessen illustrerad

 

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet skickas till Boverket, länsstyrelsen och de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalttillväxtarbete och transportinfrastrukturplaneringen.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

För vissa delar av en kommun där förutsättningarna behöver studeras närmare, kan fördjupade översiktsplaner utarbetas. Detta gäller exempelvis centralorten eller andra utvecklingsområden. Ett tematisk tillägg till översiktsplanen kan också utarbetas för att tillgodose ett allmänt intresse.

 

Planprocessen och Länsstyrelsens roll

Sammanfattande redogörelse

Enligt den nya plan- och bygglagen som togs i kraft i maj 2011 ska Länsstyrelsen minst en gång under mandattiden på eget initiativ redovisa sina synpunkter avseende statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet (PBL 3 kap 28§). Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till gällande översiktsplan.

Länsstyrelsens roll i översiktsplaneprocessen

Uppstart av ny översiktsplan

Länsstyrelsen önskar en tidig dialog i med kommunerna i samband med att översiktsplanearbetet påbörjas. Det kan ske antigen före eller i samband med samrådet om miljöbedömningens avgränsning och innehåll. (se länk till information om miljöbedömningar i översiktsplanen i höger kolumn).

Samråd om översiktsplanen

När planförslaget skickas på samråd ska länsstyrelsen tillvarata och samordna statliga intressen. Länsstyrelsen ska också sammanställa och tillhandahålla planeringsunderlag och verka för att intressen som berör flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Övriga statliga intressen som bevakas är exempelvis

  • hur kommunen arbetar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling omställning av energiproduktionen
  • hur kommunen har för avsikt att hantera de nationella miljökvalitetsmålen
  • vilka ambitioner kommunen för att uppnå arkitektoniska och estetiska kvaliteter i samhällsbyggandet

Granskning av översiktsplanen

I granskningsyttrandet som lämnas till planen under utställningsskedet ska det framgå om länsstyrelsen har någon avvikande mening rörande planens behandling av riksintressen, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunala frågor eller frågor rörande hälsa och säkerhet (PBL 3 kap 10§).

Beslut om översiktsplanen

När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska de planhandlingar som framgår av PBL 3:17 skickas till länsstyrelsen, Boverket och de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering