Lov och byggande

Den byggda miljön bildar en ram för människors liv. Att bebyggelsen är väl utformad, uppförd och underhållen har därför mycket stor betydelse för människors välbefinnande och säkerhet.

Det är kommunen som ger bygglov och tar emot anmälningar samt utövar tillsyn över den byggda miljön. Länsstyrelsen vägleder kommunerna i det arbetet tillsammans med Boverket. Det är alltså i första hand respektive kommunen du ska vända dig till om du har frågor eller synpunkter på den byggda miljön. Om du inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan du överklaga.  

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens mål är att verka för en korrekt och enhetlig tolkning av lagen och en aktiv och strukturerad tillsyn i byggprocessen. Vi lämnar information, råd och stöd till kommunerna i deras arbete i lov- och byggprocessen i allmänhet och med tillsynsfrågor i synnerhet.  

Överklagande av bygglov

Kommunens beslut om bygglov kan överklagas om överklagandet inte gäller frågor som avgjorts i en detaljplan. De som får överklaga är sakägare som sökt bygglovet eller de som har intressen som påverkas av ärendet. Överklagandet ställs till länsstyrelsen, men lämnas till den kommun som meddelat beslutet, senast tre veckor efter det att klaganden tagit del av beslutet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.